top of page

VILKÅR & BETINGELSER

Takk for at du besøker websiden www.sauluspaulus.no. Vi stiller her noen vilkår og betingelser for bruk av websiden.

 

Eiers ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

SaulusPaulus.no, og/eller utvikler av siden, er ikke under noen omstendighet, inklusive, men ikke begrenset til, uaktsomhet, ansvarlig for direkte, sekundære, spesielle, tilfeldige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrenset til, tap av data eller fortjeneste, som følge av bruk, eller manglende mulighet til bruk av materialet på denne websiden. Hvis din bruk av materiale fra denne websiden medfører behov for vedlikehold, reparasjon eller korrigering av utstyr eller data, må du bære kostnadene forbundet med dette.

 

Du aksepterer at tilgangen til websiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Eier er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av bruk av informasjon fra websiden. Kjøp av produkter via nettstedet skjer i henhold til norsk lov for kjøp og salg.

 

Websiden er ment for bruk i Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse. Ved bruk av websiden, godtar du disse vilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av eier.

 

Eier vil gjøre sitt ytterste for å sikre at websiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at eieren ikke kan garantere at websiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

 

Dersom du bryter disse vilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder vilkårene. Dersom noen av vilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

 

Websiden tilbys ”som den er”. Eier gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Eier garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av websiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

 

Ved å bruke siden godtar du å holde eieren skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av websiden i strid med vilkårene.

 

 

Tilgjengelighet, endringer og innhold

Tilgang til websiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på websiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom websiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig. Eieren forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av websiden, retningslinjer og disse vilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende brukervilkår for websiden. Du bør fra tid til annen undersøke websiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende brukervilkår.

 

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på websiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen.

 

Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av websiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet.

 

Informasjon produsert av andre enn eieren på websiden reflekterer nødvendigvis ikke eierens syn og står helt og holdent for utgivers syn.

 

 

Copyright og regler for bruk av websiden

Sauluspaulus.no og utvikler av siden er eier og rettighetshaver til alt av åndsverk/immaterielle rettigheter tilknyttet websiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

 

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut utdrag fra websiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Du må gjerne sitere fra artikler, saksforklaringer og kommentarer på/fra siden. Men du kan ikke endre, distribuere og republisere innhold på/fra websiden, uten forutgående skriftlig samtykke fra eieren.

 

Du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger på websiden. Det må ikke foretas ”framing” av websiden til andre nettsider. Du kan opprette linker til vår webside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder smakløs, provoserende, kontroversiell informasjon eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.

 

Linkene på denne websiden til andre nettsider og ressurser, tilbudt av tredjeparter, er kun for informasjonsformål. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

 

Varemerker og/eller logoer på websiden, eller på websider det linkes til, er helt og holdent eiet av eieren og/eller eieren av den/de websiden(e) det måtte pekes til fra websiden. Varemerker og/eller logoer kan derfor ikke benyttes uten foregående avtale med den respektive eier.

 

 

Jurisdiksjon og lovvalg

Vilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Vilkårene eller ved bruk av websiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

Personvernregler

Websiden bruker "cookies" eller informasjonskapsler.   

Betalingsmåter

Betalingsmåter

Kontakt oss på: post@sauluspaulus.no

bottom of page