Syner og openberringer

Profetiar, syner og openberringar om vår tid

DEL 1
Verdenskartet

I ei årrekkje har eg samla på profetiar, syner og openberringar frå og om vår tid. Nokre er forholdsvis korte; andre er lengre og meir detaljerte; nokre er prega av menneskeleg grubleri og gjer seg sjølv uinteressante. Andre igjen som Nostradamus - den jødiske kabbalisten som konventerte til katolisismen - har spådd om framtida basert på sin viten om stjernene og stjernehimmelen. Såkalla stjernetyding. Eg har valt å ikkje ta med det her. For oss er det også langt viktigare å lytte til kva Gud seier, han som har skapt både himmel og jord. For som det står om profeten Daniel og venane hans i Dan. 1:20 (NB 88): 

 

… i kvar sak som kravde visdom og forstand, og som kongen spurde dei til råds i, fann han at dei var ti gonger betre enn alle dei spåmennene og åndemanarane som fanst i heile riket hans.

Slik var det fordi Gud gav dei av sin visdom. Difor skjønte Daniel seg på alle dei syner og draumar Nebukadnesar hadde. Og når det berre var Daniel som var i stand til å tyde draumen, så viser det framfor alt at det var Daniels Gud som ville gjera kjent for verdsherskaren og for verda det som skulle skje i dei dagane som kom etterpå, i framtida og i endetida.

 

I Amos 3:7 står det slik: «For Herren Herren gjer ikkje noko utan at han har openberra sine løynde råd for tenarane sine, profetane». Vi skal også merke oss ordet i 2. Pet. 1:20-21. Eg tenker særleg på v. 20 der det står «at ikkje noko profetord i Skrifta er gjeve til eiga tyding». Ordet tyding er ei omsetting av greske epilusis, av epi, frå, altså frå der dei er; og luo, å løyse. Vi kan med rette overføre v. 20 til å gjelde dei profetord, syner og openberringar som er frå vår eiga tid. For endå til dei profetorda som vart skrevet ned om Kristus, mange hundreår i førevegen, vart først «løyst» etter at Jesus frå Nasaret sto fram. Og liksom det var i dei dagar då mange ikkje ville tru at det nettopp var slik profetorda skulle verta oppfylt, slik er det også i vår tid mange som ikkje vil tru på våre eigne profetar. Det er også lett for den som får sjå slike syner og gjere seg opp eigne meiningar om kva dei tyder, og på same vis er det for den enkelte av oss. Det er difor viktig at vi prøver dette. La oss reflektere og bedømme det, så langt det er råd.

 

Her fyljer eit tverrsnitt der så og seie alle kristne kyrkjesamfunn og organisasjonar er representert. Eller iallfall hovudgruppene. 


Innhaldsliste:
Haugianarane (Minos), Hudson Taylor, Staretzaren, Viktor Clemenko, Maja Anstensen, Birger Claesson, Adullam-borna, Ron White, Branhams’ syner, Minos’ syn, Lebesbymannen, Valdreskvinna, Ove Falg, Oljefunn, Oscar Halvorsen, Smith Wigglesworth, David Wilkerson, Judith Lund Lønnøy, Sergei Tarassenko, Alois Irlmaier. 


Haugianarane
Eg vil starte med eit utdrag frå Emanuel Minos’ bok, «Det har ringt for tredje gang». Her siterer han ein eldre mann frå vekkingsbygda Luster i Sogn. Mannen fortel om noko han hadde høyrt av si bestemor, som ho igjen hadde høyrt av si bestemor. På eit husmøte på 1800 talet hadde ei kvinne kome med denne profetiske bodskapen:

I de siste dager skulle det fattige Norge bli et av de rikeste land i verden. Forholdene skulle forandre seg og menneske skulle bli annerledes.
Merkelige foreteelser skulle skje når det gjaldt kommunikasjoner og veier. Nordmenn skulle bli i stand til å reise gjennom fjellet, under vannet, på broer over fjordene og i luften. 
Menneskene skulle på den tiden bli selvopptatte og egoistiske. De skulle også leve i synder som man ellers ikke våget å nevne.
Da skulle endens tid nærme seg, og Herrens gjenkomst stod for døren.
 

 

Det er nok ikkje tilfeldig at dette profetordet vart gitt nettopp blant Hans Nilsen Hauges vener. Haugianarane var og er dyktige forretningsmenn og pådrivarar for moderne utvikling av landet, liksom sin opphavsmann. Likevel såg ikkje verken Hauge og haugianarane konsekvensen av sine eigne val. For eit menneske haustar det dei sår. Den som er trufast mot Herren skal arve evig liv, ein uforgjengeleg rikdom som ikkje vert forderva av denne verda, som det står i Matt. 6:19-21 (NB88):

Samla dykk ikkje skattar på jorda, der møll og rust tærer, og der tjuvar bryt seg inn og stel. Men samla dykk skattar i himmelen, der korkje møll eller rust tærer, og der tjuvar ikkje bryt seg inn og stel. For der skatten din er, der vil hjarta ditt òg vera. 

 


Hudson Taylor
I D. O. Belfrages hefte, «Kyrkornas Världsråd i Bibelens ljus», viser han til eit syn som kinamisjonæren Hudson Taylor fekk då han tala på eit møte i Kina i 1894. Her er Belfrages kommentarar satt i parantes (til nynorsk ved S. H.):

Eg har hatt eit syn. Ti år etter dette kjem ein stor krig mellom eit av Austens og eit av Vestens fremste statar. (Året 1904 vart det krig mellom Russland og Japan). Ti år deretter ser eg at det blir ein verdskrig. (År 1914 kom den). Sidan ser eg ein revolusjon i Russland. (Den kom 1917). Deretter ser eg ei vekking, som byrjar i dei vestre delane av Russland og går med hast over jorda. Og då bønneemna er frelst og alle som kan frelsast er kome over på Herrens side, kjem Jesus og hentar dei heim til seg. 

 

 

Her kan vi merke oss at han brukar ordet Russland, som var namnet på dette riket på den tida han fekk synet. Etter revolusjonen i 1917 gjekk ein bort frå bruken av ordet Russland, og frå 1922 til 1991 vart riket kalla Sovjetunionen. Når han difor brukar ordet Russland om den tida vekkinga vil gå over verda, så kan det indikere ei tid etter 1991. Om vi ser andre verdskrig som ei forlenging av den første, og likeeins den tredje verdskrig som ei forlenging av dei to andre, så er det først etter den tid vekkinga kjem. Det skal vi også sjå verta stadfesta av dei øvrige syna.


Staretzarens profetord
I H. K. Neerskovs hefte, «Oppbrudd i Øst», finner vi ein liknande profeti. I 1911 kom ein av den ortodokse kyrkjas staretzer, dvs. ein heilag mann (prest) med ein profeti. Ei ung russisk jente skreiv ned det som vart sagt. Ho tente seinare i Maria Magdalena klosteret i Jerusalem. Ho las ofte opp frå profetien, som ho hadde omsett frå russisk, og som sidan vart omsett til norsk. Her er eit utdrag (til nynorsk ved S. H.):

Eit vonde vil snart gripe Russland, og over alt dette vonde bryt fram, vil det flyte strøymer av blod. Dette vonde vil gripe heile verda, og overalt kor det kjem fram, vil det igjen flyte strøymer av blod. Det er ikkje den russiske sjel, men noko som påtvingast den russiske sjel. Det er ikkje ein ideologi, heller ikkje ein filosofi, men ei ånd frå Helvete. I dei siste dager vil Tyskland verte delt i to delar. Frankrike vil verta utan tyding. Italia vil verte ramma av naturkatastrofer. England vil miste sitt imperium og alle kolonier og vil kome til randen av total ruin, men vil verte redda av bedande kvinner. Amerika vil ernære verda, men det vil til sist bryte saman. Russland og Kina vil øydelegge kvarandre. Til sist vil Russland verta fritt, og derifrå vil truande dra ut og vende mange frå nasjonane til Gud.

 

I fylje Lance Lamberts bok, «Slaget om Israel», skal staretzeren ha sagt til den unge jenta: «Du vil leve og se Russland blive frit, men du vil ikke oppleve at se Antikrist». I fylje Ron Whites syner skal Russland og Kina gå til krig mot kvarandre mot slutten av tredje verdskrig. Også White plasserer vekkinga etter den krigen. Den unge jenta levde ikkje lenge nok til å oppleve tredje verdskrig, men lenge nok til å oppleve at Russland vart fritt i forhald til kommunismen. Sovjetunionen vart oppløyst på slutten av 80-talet og Russland vart igjen ein realitet. Det er riktig at kommunismen langt ifrå svara til den ideologien som var ei kjærkomen filosofisk retning i si samtid. For ideen og visdomen i kommunismen er vel grei nok, men ideologien vart berre brukt som eit skalkeskjul for nye maktmenneske som ville fjerna dei gamle herskarane, for sjølv å herske. Som staretzaren sa, det var ei ånd frå avgrunnen, ei opprørets og fiendskapens ånd. Dette er Satans ide og gjerning. I dag har Russland fått nye herskarar som vert skulda for nærast å ha tilrøva seg makta.


Victor Clemenko
Sangeren Victor Clemenko fekk også nokre profetord som er i slekt med dei to ovanfornemnte profetiane. Desse fann eg på denne linken bible-teaching.net (til nynorsk ved S. H.): 

 

Eg gjev ei kort vekkingstid til Russland og eg vil opne dørene til Russland når du er 45 år, men eg vil stenge dørene når du er ..... år. Det vert ei kort tid, der skal kome undergrunnsforsamlingar som vil bli vekkingskanalar. Det vil skje forferdelege ting i Skandinavia. Russland vil starte den 3. Verdskrig. Der kjem til å skje eit blodbad i Skandinavia. Russland vil ta Skandinavia med vald. Det militære maktapparat vil bli satt inn og overta Skandinavia på ei natt. Herren sa også at forsamlinga vil bli rykka bort veldig snart… Fast, gråt og bed om at tidene skal endrast, då skal du få dobbelt kraft.

 

Clemenko kjentgjorde dette på Betesda Bibelcamping sommeren 1988, det året han fylte 45 år. På den tida byrja Sovjetunionen å gå i oppløysing. Han har halde det siste året i profetien skjult. Han fylte 75 år i 2018. Så dette vil altså skje innan ei periode på max. 25-30 år.

Ser vi desse orda i samanheng med dei andre syna, då trur eg vi må forstå det slik at det Clemenko fekk vite var at Russland først vil oppleve ei lang tid der landet skulle vere opent mot vestlige vekkingsrørsler. Sidan vil dette endre seg og til slutt vil Russland starte den tredje verdskrig. Det er kanskje meir vanskeleg å plassere vekkinga her. Enkelte vil nok tenke på at dette skjer i dag, men slik eg forstår det så er det vekkingskanalane som vert til i dag. Når krigen har rasa frå seg vil vekkinga gå fram meir uhemma, om enn ho vert kort.

 

Alois Irlmaiers profetier

Tysklands svar på "Snåsamannen". Mange kom til han for råd og viten, aldri mot betaling, selv om han blant annet kom for retten da han ikke kunne betale sine avdrag. Irlmaier ble også anklaget for retten for å drive med bedrag, men ble frikjent.  I motsetning til "Snåsamannen" var han utelukkende synsk, en evne "Snåsamannen" stort sett brukte sammen med de helbredende krefter.

Synene

Ifølge Alois Irlmaier vil det bli en stor kamp i fremtiden, en stor krig. La oss kalle den den tredje verdenskrig. Den vil starte i det øyeblikket vi tror det er "fred" i Midtøsten. Så det kan være når som helst, da vil det skje, en ny Midtøsten-krig flammer plutselig opp, store marinestyrker står overfor fiendtlighet i Middelhavet.

 

Selve ildgnisten er satt i brann på Balkan: Jeg ser en "stor en" falle, en blodig dolk ligger ved siden av ham - så er det anstøt på anstøt. To menn dreper en tredje høyt rangert. De ble betalt av andre mennesker. Det tredje mordet skjedde. Så begynner krigen. En av morderne er en liten svart mann, den andre litt høyere, med lyst hår.

Jeg tror det vil være på Balkan, men kan ikke si det nøyaktig. Året før krigen blir et fruktbart år med mye frukt og korn. Etter drapet på den tredje starter det over natten. Jeg ser ganske klart tre tall, to åttere og en nier. Men jeg kan ikke si hva det betyr og kan ikke si noe tidspunkt. Krigen begynner ved soloppgang. Han kommer raskt. Bøndene sitter på puben og spiller kort, når de utenlandske soldatene ser gjennom vinduene og dørene.

En ganske mørk hær kommer fra øst, men alt skjer veldig raskt. Jeg ser en treer, men jeg vet ikke om det betyr tre dager eller tre uker. Den kommer fra den gylne byen. Den første kravleormen begynner ved det blå vannet i nordvest og går til de sveitsiske grensene. Så langt som Regensburg eksisterer ikke flere broer som krysser Donau, de kommer ikke fra sør for det blå vannet. Så er det anstøt på anstøt. Marsjerende enheter marsjerer fra øst til Beograd og beveget seg fremover til Italia. Deretter går tre pansrede kiler [noe som skal hindre bevegelse] umiddelbart videre lynraskt mot nord for Donau over Tyskland mot Rhinen – uten foreløpig forvarsel.

Dette vil skje så uventet at befolkningen flykter full av panikk i vestover. Mange biler vil tette veiene, bare de ville ha blitt hjemme eller ikke ville ha brukt hovedgatene. Alt, som vil være til hinder for de raskt fremrykkende tanksene på høy hastighet-motorveiene og de andre raske motorveiene, vil bli rullet ned. Jeg kan ikke se noen Donau-broer over Regensburg lenger. Knapt noe gjenstår av storbyen Frankfurt. Rhin-dalen vil bli ødelagt, hovedsakelig med fly.

Jeg ser tre spydspisser komme: spydspissen nedenfor kommer over skogen, men trekker seg deretter nordvest over ved siden av Donau. Linjen er for eksempel Praha, den Bayerske skog og nordvest. Det blå vannet er den sørlige grensen. Den andre spydspissen går fra øst til vest over Sachsen, den tredje fra nordøst til sørvest. Nå ser jeg jorden som en ball foran meg, hvor fly linjene går ut, som nå flyr opp som svermer av hvite duer fra sanden.

Russeren stopper ikke noe sted, mens han løper i sine tre kiler. Dag og natt løper de for å nå Ruhr distriktet, hvor de mange ovnene og brannstedene er. Det andre spydet kommer vestover over Sachsen mot Ruhr distriktet, akkurat som det tredje, som går fra nordøst vestover over Berlin. Dag og natt løper russerne, Ruhr distriktet er ubønnhørlig deres mål. Umiddelbart kommer hevnen fra det store vannet.

Men den gule dragen [Kina] invaderer i Alaska og Canada samtidig. Men han kommer ikke langt. Jeg ser jorden som en ball foran meg, som de hvite duene nå flyr nær, et veldig stort antall som kommer opp fra sanden. Og så regner det et gult støv i en linje. Når den gylne byen [Prague] blir ødelagt, begynner den. Som en gul linje går den opp til byen i bukta. Det blir en klar natt, når de begynner å kaste den. Tanksene kjører fortsatt, men de som sitter i disse tanksene ble ganske svarte. Hvor det faller ned, vil alt være dødt, ikke noe tre, ingen busk, ingen storfe, ikke noe gress, dette blir visnet og svart. Husene eksisterer fortsatt. Jeg vet ikke, hva det er, og så jeg kan ikke fortelle det. Det er en lang linje. De som går over denne linjen, dør. De som er på den ene siden, kan ikke gå over til den andre siden.

Så bryter alt på spydspissene sammen. Alle må dra nordover. Det de har med seg, kaster de. Ingen kommer tilbake lenger. Flyene slipper et gult pulver mellom Svartehavet og Nordsjøen. Dermed opprettes en dødsstripe, rett fra Svartehavet til Nordsjøen, så bredt som halve Bayern. I denne sonen kan ikke gress mer vokse, enda mindre lever menneskene her. Den russiske forsyningen avbrytes. Svermer av duer stiger opp fra sanden. To flokker får kampområdet fra vest til sørvest. Skvadronene svinger mot nord og stenger for kursen til den tredje hæren. Fra øst er det mange caterpillar (større kjøretøy). Men i caterpillarene er alle allerede døde, selv om kjøretøyene fortsetter å rulle på, for gradvis og automatisk kunne stoppe.

Her kaster pilotene også av seg de små svarte boksene sine. De eksploderer, før de berører jorda, og sprer en gul eller grønn røyk eller støv. Det som kommer i kontakt med dette blir død, enten det er et menneske, et dyr eller en plante. I ett år har ingen organisme lov til å komme inn i dette området, ellers vil det utsette seg for den største dødelige faren. Ved Rhinen blir angrepet endelig drevet tilbake. Fra de tre spydspissene vil ingen soldat komme hjem lenger.

Disse boksene er sataniske. Når de eksploderer, oppstår et gult og grønt støv eller røyk, alt som kommer i kontakt med det, er dødt, enten det er et menneske, et dyr eller en plante. Menneskene blir ganske svarte og kjøttet faller av beinene deres, så skarp er giften. Ved en naturlig katastrofe eller noe lignende unndrar russerne seg plutselig nordover. Rundt Køln har det siste slaget startet. Ved Rhinen ser jeg en halvmåne, som vil fortære alt. Hornene til sigdene vil lukke seg. [Sigder er formet som halvmåner]

Hva dette betyr, vet jeg ikke. Så flyr de nordover. I midten er det et merke, det lever ingenting lenger, ikke noe menneske, ikke noe dyr, ikke noe gress. De flyr til nord, hvor den tredje spydspissen hadde kommet inn, og stenger alt av. Så de vil alle bli myrdet, ingen fra disse tre hærene vil komme hjem lenger. Men så ser jeg noen som flyr, kommer fra øst, som slipper noe ned i det store vannet, slik at noe rart vil skje.

Vannet løfter seg så høyt som et tårn og faller ned, så blir alt oversvømt. Det er et jordskjelv og halvparten av den store øya vil synke. Hele handlingen vil ikke vare lenge, jeg ser tre linjer - tre dager, tre uker, tre måneder, jeg vet ikke nøyaktig, men det vil ikke vare lenge! Et enkelt fly, som kommer fra øst, kaster noe i det store vannet. Deretter løfter vannet seg så høyt som et tårn og faller ned. Alt er oversvømt.

Det blir et jordskjelv. Den sørlige delen av England glir i vannet. Tre store byer vil bli ødelagt: en vil bli ødelagt av vannet, den andre ligger så høyt i havet, at du bare kan se kirketårnet og den tredje faller i [vannet]. En del av England forsvinner, når tingen faller i sjøen, som piloten slipper. Deretter løfter vannet seg så høyt som et tårn og faller ned. Hva denne tingen er, vet jeg ikke. Landene på sjøen er hardt truet av vannet, havet er veldig urolig, bølgene går høyt som et hus; det skummer, som om det ville koke i undergrunnen. Øyene forsvinner, og klimaet endrer seg. En del av den stolte øya synker, hvis tingen faller i sjøen, som piloten slipper. Deretter løfter vannet seg så høyt som et tårn og faller ned. Hva denne tingen er, vet jeg ikke. Når det kommer, vet jeg ikke.

Januar vil være så varm på et tidspunkt at myggene vil danse. Det kan være at vi allerede kommer inn i en tid, når det ikke blir en normal vinter i det hele tatt, som vi kjenner den nå. Under krigen kommer det store mørket, som varer i 72 timer. På en dag vil det bli mørkt under krigen. Så bryter ett hagl nedslag ut, laget av lyn og torden, og et jordskjelv vibrerer jorden. Vennligst ikke gå ut av huset på den tiden. Lysene brenner ikke, bortsett fra stearinlys, strømmen stopper. Den som inhalerer støvet, får krampe og dør. Ikke åpne vinduene, dekk det helt med svart papir. Alt åpent vann blir giftig og også all åpen mat, som ikke er i låste porsjoner. Heller ingen måltider i glass, fordi de ikke ville dekke det helt. Utenfor går støvdøden rundt, mange mennesker dør. Etter 72 timer er alt over. Men igjen: Ikke gå ut av huset, ikke se ut av vinduene, og hold stearinlyset brennende. Og be.

Over natten vil det dø flere mennesker enn i de to forgående verdenskrigene. Ikke åpne et vindu i løpet av de 72 timene. Elvene vil ha så lite vann at du enkelt kan passere dem. Storfeet faller, gresset blir gult og tørt, de døde menneskene blir ganske gule og svarte. Vinden driver dødens skyer mot øst. Byen med jerntårnet [Paris?] blir offer for sitt eget folk. De tenner på alt. Det er revolusjon, og alt går vilt for seg. Øyene foran kysten synker, fordi vannet er ganske vilt. Jeg ser store hull i havet, som vil bli fylt, når de enorme bølgene kommer tilbake. Den vakre byen ved det blå havet [Middelhavet?] synker nesten helt i havet og i smuss og sand, som havet kaster ut. Jeg ser tre byer synke i sør, i nordvest og i vest. Den store byen med det høye jerntårnet brenner. Men dette har blitt gjort av dets eget folk, ikke av de som kom fra øst. Og jeg kan se at byen er gjort lik med bakken. Og i Italia går det vilt for seg også. De dreper mange mennesker der og paven flykter, men mange prester vil bli drept, mange kirker kollapser.

I Russland bryter en revolusjon ut og en borgerkrig. Likene er så mange at du ikke kan fjerne dem fra veiene lenger. Korset kommer til ære på nytt. Det russiske folk tror på Gud på nytt. De store blant partilederne begår selvmord, og i blodet vaskes den store skylden av. Jeg ser en rød flokk, blandet med gule ansikter, det er et generelt opprør og forferdelige drap.

Så synger de påskesangen og brenner stearinlys foran sakrale bilder. Ved kristendommens bønn dør helvetesmonsteret. Også de unge tror på nytt på forbønnen til Guds mor. Etter seieren blir en keiser kronet av den flyktende paven.

Hvor lenge alt dette varer, vet jeg ikke. Jeg ser tre niere. De tredje nieren bringer freden. Hvis alt er over, har en del av innbyggerne dødd, og folket frykter Gud på nytt. Lovene, som bringer døden til barna, blir ugyldige etter lysningen. Da blir det fred. En god tid. Jeg ser tre kroner blinke, og en gammel mann vil være vår konge. Også den svært gamle kronen i sør kommer til ære igjen. Paven, som ikke måtte flykte over vannet i noen lang tid, vender tilbake. Når blomstene blomstrer på engene, vil han komme tilbake og sørge over sine myrdede brødre. Etter disse hendelsene kommer en lang, heldig tid. De som vil oppleve det, vil være veldig glade og kan prise seg heldige. Men folket må begynne der, hvor deres bestefedre begynte.


Maja Anstensen
I eit hefte utgitt på Esca Forlag: «Endetidssyner - Angrep mot Sverige og Norge - Tredje Verdenskrig», finner vi Anstenses syn og profetord. Den 4. desember 1952 hadde ho eit syn mens ho var i Porjus, i Norrbotten i Sverige. Ho såg at det kom fly i frå ei uventa retning, frå vest (samanlikn med Ron Whites syn om Irland som skal verta russisk kontrollert/alliert). Flya slapp bomber over store deler av Nord Norge. Eit dobbelt minefelt vart strakt ut over Ofotfjorden. Ho undra seg over dette, ettersom Norge var med i A-pakta, altså FN-pakta. Ho skreiv ned desse profetorda:

Ta pennen og skriv ned det budskapet du skal bære fram for ditt lands myndigheter og folk! Og det skal du gjøre på tross av at du selv tviler eller om du blir mødt med hån, vantro og latter. 
Skriv at en «konge», sett ordet i gåseøyne, er på marsj mot Nordens land, en som ikke kjenner skånsel, men forakter barmhjertighet. 
Skriv at hans erobringsplan er vel forberedt og kommer som en flom over fredelige og lite forberedte regjeringer.
Skriv at «kongen» har et hemmelig våpen, som verden ennå ikke har kunnskap om, og som er forferdelig i sin virkning.
Skriv at det virker med radioaktive stråler som ennå ikke er kjent, og et annet hvis kjemiske formel er O.O.+C-1.*
Skriv at dens virkning og kraft utløses av luftens surstoff og næres og forsterkes gjennom dette. Det bringer planter og animalske stoffer i forråtnelse, ja, trær angripes og smulder bort. Jern og harde legeringer tæres som av forvitring. Vann og sjøer blir slimete og illeluktende. Selv elver og bekker blir fordervet og fiskene dør.
Skriv at de av Herren begunstigede land har fylt målet for sin ugudelighet.
Skriv at Norge, om det enn ble hardt tuktet gjennom okkupasjonsår, dog skal bli straffet, fordi de ikke som land og nasjon, tok imot tukten, da Herren tuktet.
Men skriv at Herrens øyne hviler på den lille, trofaste skare som tilbeder ham i ånd og sannhet. Skriv at himmelens skarer av budbærere gjør seg møye for deres skyld.
Men skriv til den samlede kristenhet i de nordiske land at den innen sine rekker har herskelystne, ærgjerrige ledere, som enten tenker på sin egen karriere eller sitt samfunns anseelse og ry i verden og forsømmer å trygge og befeste sitt eget og sin hjords høye kall fra Herren.
Si at Herren kommer over disse og stiller dem fram som det de i virkeligheten er - skampletter på Herrens hellige navn!
Skriv til alle som figurerer som medlemmer i troende samfunn at han, Herren, skal åpenbare all ynkelighet og falskhet. Si at de alt i lang tid har virket som «lik i lasten» og sette Herrens tålmodighet på prøve.
Skriv at kasteskovlen er i Herrens hånd. Siktingen og rensingen av laden er i full gang. Agnene skal for alltid skilles fra hveten.
Skriv at evangeliets not skal dras inn over hele den såkalte kristne verden og alle råtne fisker kastes vekk som ubrukelige.
Si til alle at Herren ikke har forandret seg.

* Det er ikke noe jeg har særlig mye kunnskap om, så dette er basert på egne tolkingar. O.O.+C-1. O kan sikte til det kjemiske symbolet for Oksygen, av greske oxys, syre, surstoff, bokstavelig skarp. Kjent som O2. C kan sikte til det kjemiske symbolet for karbon, av lat. Carbonum, kull, kullstoff. -1 kan sikte til oksidasjonstallet -I (romertal).

  

Mot slutten av profetien blir det referert til Matt. 3:1-12, og særleg v. 6-12 om døyparen Johannes’ tale til leiarane i Israel og til folket (NB 88):

Men då han fekk sjå mange av farisearane og saddukearane koma til dåpen hans, sa han til dei: Ormeyngel! Kven lærde dykk å røma frå vreiden som skal koma? Så ber då frukt som sømer seg for omvendinga. Og tru ikkje at de kan tenkja slik: Vi har Abraham til far. For eg seier dykk: Gud kan vekkja opp born åt Abraham av desse steinane. Øksa ligg alt innmed rota av trea. Kvart tre som ikkje ber god frukt, vert hogge nede og kasta på elden. Eg døypar dykk med vatn til omvending. Men han som kjem etter meg, er sterkare enn eg - eg er ikkje eingong verdig til å bera skorne hans! Han skal døypa dykk med Den Heilage Ande og eld. Han har kasteskovla si i handa og skal reinsa treskjestaden sin. Kveiten skal han samla i løa, men agnene skal han brenna opp med eld som ikkje kan sløkkjast.

 

Dette tala Jesus også om i Matt. 24-25. I særleg grad kap. 25. 

 

Vi kan merke oss at den såkalla åndsdåpen siktar til at vi er døypt i ein Ande som ikkje er av denne verda. Ingen kan rose seg av å ha Den Heilage Ande, for det er ikkje vår ånd, men Guds Ande. Gud arbeider i oss, ved sin Ande, men berre ved nåde. Vi kan difor ikkje rose oss av å vere meir annleis enn dei andre i verda, men berre av at Guds Ande er annleis. Gud skal døme alt kjøt og han har på førehand sagt at når Herren kjem igjen skal han døypa verda med eld. Elddåpen er altså ein dom som for evig tid skal skilja mellom dei som trur på Gud og dei som ikkje trur. For Gud er det som ugras det han ikkje har sådd, dei som har forkasta Han og hans ord, anten det no er på den eine eller den andre måten. Dei er heilt ubrukelege for han og han skal kvitta seg med alt dette og brenna det opp til fastsett tid i enden. Men dei som er audmjuke og trufaste, dei som hatar seg sjølv nettopp fordi dei er vonde og som ikkje setter sin lit til det som no er, men til Gud og dei kommande ting, dei kan med glede sjå fram imot den dagen dei skal verta fødde på ny, i likskap med det til no einaste nye menneske, Jesus Kristus. 
 

Birger Claesson
I Birger Claessons bok «Dom över Sverige» skreiv han ned eit profetord han fekk i 1935: 

Det skal komme en verdenskrig over hele verden, og det skal bli den frykteligeste som noen generasjon har sett. Men over dette land vil jeg holde min beskyttende hånd, for det skal bli et tilfluktsted for mange folk.

 

I 1939 kom andre verdskrig. Ein frykteleg krig. For dei gjerningane som vart gjort var verkeleg vonde. Vi veit at det blant alle folkeslag er menneske som er fylt med vondskap. Måtte dei ikkje kome til makta! Men dei er komne til makta. Sverige fekk stort sett vere i fred for tyskarane og russarane, og mange motstandsmenn og jødar fekk søke tilflukt i landet. Dei orda han fekk viste seg slik å vere sanne profetord.

I 1950 fekk Claesson eit nytt syn. Han fekk sjå framande hærar som gjekk til åtak på byen Umeå og at den vart jevna med jorda. Likeins med Østersund, og ei rekkje andre byar og bygder i Sverige. Til slutt vart det mørkt over heile landet, og han høyrte ei røyst som ropa: «Mørkret faller over heile verda». Deretter såg han eit lys i mørket, og ein stor skare kvitkledde skapningar vart rykka opp mot lyset. Røysta sa også: «Tusenårsriket tilkommer det deg ikke å skue inn i».

Vi kan merke oss at dei fleste av syna og profetiane vi tek føre oss, skildar dei siste hendingane i vår tidsalder og peikar fram imot dei store profetiske hendingane som er varsla i Bibelen. Mørkret som faller over jorda peikar difor mot ei tid som skal verta særleg vanskeleg, ei trengsle tid utan sidestykke. Mørkrets fyrste skal regjere, men ut av mørkret skal Herren henta dei som har vore og som er audmjuke og trufaste mot Gud. Som det står i Matt. 24:13 (NB88): «Men den som held ut til enden, han skal verta frelst!».  


Adullam-borna
I kinamisjonæren H. A. Bakers (biografi på Wikipedia) bok, «Syner bak forhenget», har han dokumentert noko av det som hendte under ei vekking på ein barneheim i Kina. Baker var i Kina frå 1919-1950. Kinamisjonærane vart kasta ut av landet på 50 talet, på same tid som boka kom ut. Syna er ofte knytt saman til Bibelens profetord om endetida. Baker skriver (til nynorsk av S. H.):

 

Gong på gong tala dei i profeti, i det dei sa at det vil kome ei tid med hungersnaud, pest, krig og øydelegging.     

I eit syn vart ein av våre gutar som var uvitande og uopplyst, ført til dei siviliserte land, der han såg menneske som førebudde seg på krig, for dei laga bomber, kanoner og andre øydeleggingsreidskap.

Barna såg krigsskip bli ødelagt av bomber som vart sluppet ned frå fly, og dei såg skipet med alle om bord synke i den våte grav for ikkje meir å kome til syne. Dei såg militæravdelingar som samla seg fra alle jordas ender til det siste store slaget. Giftgass og dødelege krigsinstrumenter drepte deira fiendar i stort antal.

Ein av gutane som på ein særleg måte var lydhør for evangeliet profeterte og sa:

Fordi menneska ikkje vil tru på meg, må eg øydeleggje denne vonde jord. Eg hadde planlagt å heimsøkje den med tre vonde trengsler, men den er så vond at eg har lagt til ei fjerde.

Sei til andre forsamlingar at dei også skal søke Den Heilage Ande. Alle forsamlingar skal gå fram. Djevelen vil kome til jorda nokre få år, og det vil bli stor trengsle. Ver ikkje redd. Eg bærer omsorg for dykk og vil bevare dykk. 
Folkeslaga vil samla seg frå alle stadar og føre krig på ein stad, og deretter vil eg kome og straffe jorda. Du skal ikkje vere redd, for dei som trur på meg skal lyftast opp til meg for å blåse på basunar og spele på harper.

Dei såg også Antikrist som skulle stå fram på den tida. Han ville kome til makta for å ordne opp i kaoset. Han var «ein gavmild, kraftig mann med ungdomsleg styrke og venleik». Nok eingong mønstrar verda sine hærar til krig, men Antikrist vil altså ikkje kome før etter den tredje verdskrig. 
 

Ron White
Ron White fekk eit syn 15 juni 1976, eit syn som er gjengjeve i fleire bøker. Eg har ikkje greidd å finne ut kven han er, men det er indikasjonar på at han kan vere ein amerikansk pinsevenn av eit eller anna slag. White brukte uttrykket kommunistar og fekk også sine syner mens kommunistane hadde makta. Her fylgjer nokre utdrag frå ei tale gjengjeve i «Den Profetiske Røst» (til nynorsk ved S. H.):

Synet byrja med eit landkart. Eg såg eit kart over heile Europa – frå Skandinavia tvers over til Russland, og frå Noreg ned til Midtausten. Ei stund studerte eg kartet, og mens eg såg på den nordlege delen av Noreg, byrja kartet å skifte farge. Det begynte å verta raudt, og det raudlege gjekk frå den nordlege del og halvvegs ned i Noreg.

White fekk sjå nærare på kartet då han ikkje forsto det:

 

Og eg såg i dette området tusenvis av kommunistiske troppar. Det var den russiske hær.

 

White fekk også sjå muren i Berlin, som før delte den store byen i to delar, liksom heile landet var delt:

 

Så vart synet forandra. Eg vart ved Anden ført midt inne i Europa, og eg vart ståande framfor ein mektig mur. Mens eg sto og såg på denne muren, følte eg at den byrja å ryste. Deretter byrja den å smuldre, så byrja den å falle, og eg trudde at den ville falle på meg, men eg vart ført bakover i Anden….. Eg såg denne muren falle saman, og hundretusenvis av soldatar sprang gjennom muren, med våpen i hand, med tanks og anna armert maskineri…. Eg høyrte geværskot og rakettavfyringar, og noko av dei tinga eg såg og høyrte var fryktelege.

Eg såg at det kom ein kommunistisk infiltrasjon i dei andre landa, og at det kom ei forfylging av Guds folk. Ikkje berre fysisk, men også på fjernsynet. Guds menn skal verte latterleggjort, det vart fortalt lygn om Guds tenarar, og på dette tidspunktet vil det bryte ut krig i Europa. Herren viste meg også i dette synet, at det vil kome ein matvaremangel i Europa, og ein mangel på vatn. …. Herren viste meg også, at når denne krigen bryter ut i Europa, vil det verta kunngjort i Brussel, at EU ikkje lenger kan fungere, og det vil verta oppløyst. Eg såg også britiske troppar, som no er i Irland, verta trekt ut av Irland og sendt til Europa. Og Herren tala til meg og sa at Irland ville verta kommunistisk dominert. På same tida såg eg at Skottland reiv seg laus frå England og vart uavhengig. Krigen som vil bli i Europa, vil ikkje verta ein lang krig, men alle landa vert involvert. Både Tyskland og Nord Noreg vil verta okkupert. Denne krigen i Europa vil ikkje verta ein lang krig. For eg såg noko anna som byrja å skje i synet. Eg såg ein annan hær kome ut av Russland og gå sørover. Det var ein mektig hær, og mange soldatar satt på hestar. Det var også tanks og andre armerte køyretøy. Og eg såg at denne hæren flytta seg nedover til Israels fjell…. Så, såg det ut som om denne hæren ville invadere Israel, men eg såg ei veldig hand kome ned frå himmelen, og falle på denne mektige hæren, og med eit mektig slag øydela Guds hand denne hæren…..


Då dette skjedde, såg eg dei store russiske troppane som var i Europa, raskt verte trekt tilbake frå Europa, og eg sa: «Herre, kvifor skjer dette?» Og Herren opna auga mine, så eg kunne sjå ein anna del av synet. Og eg såg den kinesiske hær bryte gjennom Russlands grenser og gå langt inn i Russland, og plyndre, drepe og øydelegge. Og den russiske hær, som var i Europa vart trekt tilbake for å kjempe mot kinesarane. Og så byrja det å skje noko i Europa. 


Matmangelen vart verre, og behovet for vatn vart meir intenst. Store problem kom til heile det indre Europa. Og eg bad i mi ånd: «Herre, kvifor tillet du dette å skje?» Og Gud sa til meg: «Dette er mi hand til dom, eg kjem til å bruke desse tinga for å bringe folka tilbake til meg, bringe nasjonane tilbake på sine kne igjen.» Disse ting vil verta gjort av den allmektige Gud. Eg såg menn og kvinner falle på sine kne, på gatene, i heimane, overalt ropa menneske til Gud om hjelp, ropa til Gud om miskunn. Gud kjem til å gjere dette. Gud vil bringe våre nasjonar tilbake på sine kne. Og då folka byrja å rope til Herren, såg eg at Gud byrja å svare på dette ropet….. (deretter profeterer White:) «Det kjem til å verta ei vekking i Europas nasjonar, som du ikkje kan førestille deg. Men det vil ikkje verta ved menneskeleg kraft, det vil vere Den Heilage Andes mektige verk»….. Men Herren viste meg noko som sjokkerte meg… Han viste meg at det ville bli eit svært hastig verk. Det ville ikkje fortsette i årevis. Vekkinga ville vare under eit år. Gud vil gjere eit raskt verk. Då denne vekkinga nådde toppen av velsigning, såg eg noko anna. Mine auge vart lyfta opp mot himmelen. Og eg såg himmelen opne seg, og Herren Jesus stige ned frå himmelen, og folket vart lyfta opp for å møte Herren…. Det var mange som vart latt tilbake, men Gud viste meg dette, at i den vekkinga som kjem, kjem Gud til å gjenopprette mange fråfalne. Gud viste meg også, at i mange kyrkjer som no er døde og kalde, vil folk byrja å søke Gud, og Gud vil vekkje si forsamling. Etter forsamlingas bortrykking, då - og berre då – vil EU kome til å fungere. Det vil verta fornya, og Gud viste meg noko som var svært merkeleg for meg å sjå. Eg kunne aldri ha førestilt meg det, at Israel kjem til å verta ein svært spesiell venn av fellesmarknaden, og ut av denne sameininga vil Antikrist oppstå, som vil regjere med jernhand på jorda.                   

 

Det er klart at ein blir skeptisk når White her nærast skriv at Jesus kjem ned frå himmelen for å henta dei kristne før Antikrist kjem. For det er nettopp det vi vert åtvara om i 2. Tess. 2:1-12. Det står nemlig at fråfallet (det politiske) først må kome og den lovlause (Antikrist) må stå fram. Deretter kjem Jesus att og hentar sine. Det er dette som «held att». Det må skje først. Her har altså White blanda inn sitt eige i profetien. Men så er det også i ettertid vanskeleg å skilje mellom det ein såg og høyrte i synet, og det ein er overtydd om sjølv. For dette er ei lære som er svært utbreiddt i visse miljø. Difor må vi også prøve profetiane.

 

Elles er det i dag kjent for alle at Russland og USA, saman med Europa, var nær ved å hamne i krig like før murens fall. I dag er grensene opne, og russarar kan lett vinne seg tilhengarar i kva land som helst og likeins den andre vegen. Elles kan vi merke oss at White såg noko av det same som Maja Anstensen. Han såg at Irland ville bli dominert av russarane og at dei truleg vil sende bombefly mot Norge frå den kanten. Han såg også at med invasjonen fylgde ein raud farge. Sjå Staretzarens og Clemenkos profetord, det er blod, ikkje kommunisme.  

 


Emmanuel Minos
Emmanuel Minos hadde også eit liknande syn som er gjengjeve i same nummer av «Den Profetiske Røst». Han var då på pinsevennanes sommarstemne på Hamar. Bjørn Arne Rosland siterer Minos:

Eg såg at det var eit område med furuskogar, og eg såg ein veg bylgje seg i ulike formasjonar, og eg fekk med det same sjå at vegen gjekk til ei grense mot eit framandt land. Og eg såg bil etter bil kjøyre på denne vegen og bilane var på veg til ein krigsfront….. Og eg såg korleis bilane køyrte ut og blant dei også Røde Kors bilar, og at dei til slutt kom til eit stort område kor det gjekk ei grense (Minos ville ikkje røpe kva grense det var tale om)…. Mens eg låg der såg eg denne slagmarka. Noko av skogen var brent ned. Det såg ut til å vere ei pause i krigshandlingane. Då eg såg dette på Hamar for fleire år sidan, la eg merke til både på vår side og på fiendens side ukjente våpenartar…. Eg såg eit underleg monster som sto på bakken. Og eg såg, då slaget kom i gang at det ut frå monstrene gjekk merkelege piler opp i lufta og forsvann (dette gjenkjente han seinare som rakettar)…. Eg fekk også sjå andre våpen som eg ennå ikkje har fått noko forklaring på, men som eg såg låg spreidd omkring…. Mens eg ser på dette forsvinner heile scena bort, og eg får sjå eit nytt bilete. Denne gongen var det eit kart som vart rulla ut for meg horisontalt. Det var som ein bokrull som vart rulla ut rett fram for auga mine. Eg strakte meg for å sjå nøyare på kva slags kart det var, og eg fekk sjå at det var Noreg. Og mens eg såg kartet verta rulla ut, slik at eg kunne sjå heile Noreg frå Kirkenes til Lindesnes, fekk eg sjå ein revolver verta senka ned frå himmelen – rett over midten av kartet, og der på midten lyste det opp eit namn, og eg leste: MO I RANA, der revolveren vart lagt. Seinare fekk eg sjå fleire namn som eg ikkje skal nemne no. Det var namn i Finnmark, Troms og Nordland. Også i ein del andre fylker fekk eg sjå namn. Eg forsto med det same at det første syn hadde forbinding med det andre, at det kanskje var noko som skulle kome over vårt land.

Minos nemnte aldri kva grense eller kva nasjon han hadde sett skulle angripe. I Viktor Clemenkos biografi forteller han at son hans såg Finnland utføre krigshandlingar mot Norge i allianse med Russland i ein draum om natta. Igjen ser vi også at nye og skremmande våpen vert tatt i bruk i krigen. Sjå Lebesbymannen og Anstensens syner og profetord.


 

William Branham
I 1933 hadde Branham nokre syner som viste kva som skulle skje i den nære framtida. Branham hadde ei profetisk gåve, det er det ingen grunn til å betvile, då dei fleste av hans profetord og syner allereie er oppfylt.

  

I det første synet såg han at Mussolini (diktator i Italia 1922-1943) ville erobre Etiopia. Men at han ville dø ein frykteleg død. Han som fekk slengkyss frå folket skulle verta spytta på og hata av sitt eige folk. I det andre synet såg han at Amerika og Tyskland ville gå i krig mot kvarandre, men at krigen ville styrte Hitler, som ville få ein mystisk «ende». Det tredje synet var at facismen og nazismen ville ende opp i ingenting, men at kommunismen ville blomstre. Russland vart nemnt. Og facismen og nazismen ville ende opp i kommunismen. Det fjerde synet var av ei teknisk nyvinning, ein bil som kjørte av seg sjølv, mens passasjerane såg ut til å spele eit spel som likna sjakk. Det femte synet var av ei kvinne, frå å vere sømeleg på 1930 talet ville ho verte usømeleg ein gong i framtida. Til slutt var ho nesten komplett naken. I det sjette synet kom ei kvinne til makta i USA. Ho var mektig, vakker å sjå til, men likevel vond og intelligent. I det sjuande synet såg han at USA vart rysta av ein stor eksplosjon, og at landet vart etterlatt i ruiner og fullstendig kaos.

 

Alle syna er likeframme og enkle å forstå, kanskje ikkje for hans samtid, men for oss i dag. I dag har det amerikanske selskapet Google utvikla ein sjølvgåande bil, som nettopp har det designet Branham såg (sjå video). I USA konkurrerer kvinnene om å vere mest mulig avkledd på store og viktige førestillingar. Det er også fullt ut mogleg for ei kvinne å bli president. USA og NATO landa kjem også stadig i meir farlege konflikter med Russland, Nord Korea, Kina, Iran og andre sterke nasjonar. Ein kan godt seie at facismen, nazismen og kommunismen går ut på eit, slik ser vi også av dei andre syna og profetorda. Det er allereie mykje tale i media om den tredje verdskrig der ei slik isme får kome til sitt utløp. Ein kommande atomkrig er også forkynt mot USA.

Branham vart kjent som ein kontroversiell forkynnar, etter at han tok til å lære frammande lærer, ofte under påskot av å vere apostel. Mange av dei teikn, under og kraftige gjerningar som vart gjort ved han, vart like ofte motbeviste (fylj linken frå BEREAN RESEARCH INSTITUTE). Til hans forsvar må vi halde fram at dette ofte eit typisk utfall blant dei store predikantane. Det vert krevd for mykje av dei som enkeltpersonar. Dei vert pressa til å overkompensere, til å vere meir enn dei er. Paulus minnar oss difor om at vi saman er ein lekam med mange lemar. Nokre er profetar; andre lærarar; andre evangelistar; apostlar; osv.

 


Lebesbymannen
Anton Johansson vart fødd i 1858 og livnærte seg som landmålar. Eg siterer her frå eit hefte utgjeve på Esca Forlag: «Endetidssyner - Angrep mot Sverige og Norge - Tredje Verdenskrig»:

Johansson hørte at umiddelbart før 3. verdenskrig ville det være megen tale om fred, og falske fredsmanøvrer vil finne sted. Det var forklaringen på at det kom så overraskende at russiske tropper plutselig en dag veltet inn gjennom Tyskland imot Rhinen og Frankrike, hvor heftige kamper fant sted. 
Han så at de amerikanske våpendepoter som fantes der, falt i russernes hender, og han sa: «Jeg både hørte og så at i den tid finnes fryktelige våpen som ikke kjennes idag». (1907).
Russerne fikk herredømmet i Frankrike ved hjelp av landets egne kommunister, som under en voldsom borgerkrig rett føre, hadde stukket hele Paris i brand. De slo seg ned i Mellom- og Syd- Frankrike. Derfra førte de krig mot Spania.
Den fransk-spanske krig ble så forferdelig, ikke bare for de to land, men for hele verden. Det var de nye fryktelige våpen som de brukte her, og virkningen av dem var forferdelig, blindhet, vannvidd og fullstendig ødeleggelse av hele menneskekroppen.  

 

Lebesbymannen forsto tidleg at syna han hadde var noko som skulle skje i nær framtid, ettersom dei på førehand varsla om enkelte ulykker, katastrofar og krigar, som faktisk skjedde. Etterkvart vart han kjent for si profetiske gåve. Det han her seier om Frankrike er interessant, då landet er i ferd med å oppleve ein ny revolusjon.

 

I sine syner såg Lebesbymannen blant anna den første verdskrigen bryte ut. Han såg storbrannen i Bergen (sjå Wikipedia). Han såg den andre verdskrigen. Han såg Kinas overgang til kommunisme; Norges overgang til sosialisme. Han såg gruveulykkene i Vest Tyskland og Nord Frankrike. Store orkanar i Amerika, fem i talet. Han såg ulegelege sjukdomar og plagar herja på jorda, særleg i Russland. Han såg krigen mellom India og England. Krig mellom Spania og Frankrike, og han såg uro og krig i Irland. Han såg tilløp til krig i 1953, ein krig som blant anna vart hindra av Stalins brå død. Han såg at russarane var på veg til Noreg. Han såg jordskjelv og utbrot frå vulkanar i Italia. Han såg også at ein byrja å byggje ei jernbane frå Noreg gjennom Finland og inn i Russland. Den er under utbygging i våre dagar og skal frakte malm. Han såg ein krig bryte ut i Norge og Sverige, og at fienden kom frå Russland og Frankrike. Han såg ei storbylgje slå til i Nordsjøen og innover Trondheim og langs kysten til Bodø og like til Danmark, men også like til Skottland og England. Minos skriver i si bok om eit liknande syn, om ei slik storbylje.  

 


Valdreskvinna (fortalt til Emanuel Minos)
I Emanuel Minos’ bok, «Det har ringt for tredje gang», skildrar han sitt møte med kvinna frå Valdres. I dag veit vi kven ho var. Aftenposten skreiv ein utfyllande artikkel om Gunhilda Smelhus (sjå her). Udfordringen.dk har også skrevet ein artikkel basert på Aftenpostens stykke (sjå her). Minos visste berre at kvinna var over 90 år og at ho kom frå Valdres.

Det var i 1968 at ho fortalte om synet til pinsevennen og predikanten Emanuel Minos, som skreiv det heile ned. Då han kom heim tenkte han at dette aldri kom til å skje og gøymde det i ei skuff. Då han i 1993 kom over det igjen såg han at profetien var i ferd med å gå i oppfylling. Det er sagt om kvinna fra Valdres at ho både var klartenkt, påliteleg og truverdig som kristen, og at ho hadde eit godt omdømme blant alle ho kjente. Dette var det ho fortalte:

Det var som om et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser i tiden før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut.

Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene. Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte som ingen har ventet og fra et helt uventet hold.

Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De vil ikke lenger være åpen og mottakelige for ransakende budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talerstolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. 


Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. 


De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale korsveien. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

Det blir en moralsk oppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. Det blir stor urenhet før ekteskapet, og det blir mye utroskap i ekteskapene. Ja, selv i de kristne ekteskap gjør utroskapen seg gjeldende, og de blir oppløst. Unaturlige synder begynner også å gripe om seg. Og de blir til og med godtatt i kristne kretser.


TV-en kommer til å spille en stor rolle. Det blir mange TV-stasjoner. TV-en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på TV kommer til slutt å prege byer og bygder.


Det blir også bli vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på TV. (Da det ble det sagt, sa jeg at det ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en ’varsomhetsplakat’ som ikke tillot obskøne scener. Da sa hun med hevet røst: ’Den kommer de ikke til å bry seg om når tiden er inne’).

Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem og de blir harde imot dem. [Da hun sa dette begynte hun å gråte.] De blir mer og mer behandlet som jødene før krigen.


Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. 
Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk. Det blir blant annet atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. 


Folk fra de industrialiserte landene Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder må flykte. De kan ikke bo der lenger. De kommer til de fattigste landene som har unngått det verste. Men de vil ikke være veldig så villige til å ta imot oss på samme måte som vi ikke var så villige til å ta imot dem.

Det manglar ikkje mykje på at desse profetorda skal gå i oppfylling, og det vi kanskje berre for nokre få år sidan undra oss over korleis kunne skje, har skjedd og vi forstår det. Vi ser at tida nærmar seg. Det er på tide å vakne opp og vere edruelege. Det vil kome ei tid over jorda som vi gong på gong har vorte åtvara om.

 

Då eg skreiv denne artikkelen for nokre år tilbake, ordla eg meg slik: "Vi kan merke oss at det einaste som står igjen før den tredje verdskrig bryter ut, er den dårlege behandlinga av muslimane, asylsøkarane, av dei økonomiske flyktningane osv." På berre denne korte tid er sjølv dette på full fart i å verta oppfylt. Det har vorte så dyrt å leve og sinnet blir vendt mot dei som kjem utanifrå og som lever av vår velferd. Men her kjem eit stikk frå Valdresdama. Ein dag er det kanskje vi som vert avhengige av andres velferd. Denne profetien er like ved å bli oppfyllt.

Sluttord

I Matt. 23-25 skildrar Jesus tida frå då han sjølv sto fram og langt forbi vår eiga tid. Som desse vitna har fått sjå kjem den tredje verdskrig først og deretter kjem endetida. Den skal kome slik den er skildra i Matt. 24. Då er det viktig at vi kjenner til det som står skrevet. For denne dagen kjem over verda for å prøve ho, og prøvinga vil vere hard, det vil verta ei stor trengsle. Men frykt ikkje og frist ikkje Herren, men ver framfor alt audmjuke og trufaste. For anten vi dør eller overlever, skal vi alle saman samlast og rykkjast bort og verta forvandla når Herren kjem. Les 1. Kor. 15:21-58 og 1. Tess. 4:13-18 og 5:1-28. Guds fred!  

 

Til del 2
 
Denne sida vart laga i 2016; sist endra 13 mars 2022.